اخذ تابعیت انگلستان از طریق فرزند خواندگی

در صورتی فرزند خواندگی باعث اخذ تابعیت انگلستان می شود که:

پدر و مادر تقاضای فرزندخواندگی را از دادگاه نموده باشند. در صورتی فرزندخوانده تبعه انگلستان محسوب می شود که یکی از پدر یا مادر فرزندخوانده در زمان فرزندخواندگی تبعه انگلستان باشد. همچنین سن فرزندخوانده باید زیر 18 سال باشد.

لازم به توضیح است چنانچه شخصی که از طریق فرزندخواندگی تابعیت انگلستان را بدست اورده چنانچه از طرف والدینی که وی را بعنوان فرزندخوانده پذیرفته اند لغو گردد وی همچنان تابعیت انگلیسی را خواهد داشت و تابعیت وی سلب نمی گردد.

هرگاه اتباع ( اطفال ) انگلیسی به عنوان فرزندخوانده خارجیان پذیرفته شود و تابعیت کشور خارجی را نیز اخذ نماید همچنان تبعه انگلستان محسوب خواهد شد.

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون