اخذ تابعیت انگلستان از طریق اعمال اصل خون

تا قبل از سال 1983 ، تابعیت بریتانیایی بعنوان یک قانون کلی ، تنها از طریق پدر به فرزند منتقل میشد و والدین نیز حتما باید ازدواج کرده باشند. بچه هایی که در کشور های مشترک المنافع و یا در محدوده جمهوری ایرلند متولد می شوند، اگر پدرشان به واسطه نسب بریتانیایی نباشد، نمی توانند تابعیت بریتانیایی را بدست اورند. مواردی که باعث اخذ تابعیت انگلستان از طریق اصل خون می شود عبارنتد از:

طفلی که در خارج از انگلستان متولد شده باشد و حداقل یکی از والدین وی نیز تبعه انگلستان باشد.

طفلی که در خارج از انگلستان متولد شده باشد و یکی از والدین وی در خدمت پادشاه باشد.

طفلی که با خانواده انگلیسی مرتبط بوده ولی والدین وی بطور دقیق مشخص نباشد.

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون