اخذ تابعیت انگلستان از طریق تولد

طفلی که در انگلستان از والدینی که یکی از انها تبعه انگلیس بوده یا محل زندگی خود را این کشور قرار داده باشد متولد گردیده باشد.

قانون ویژه ای که در سال 2000 به تصویب رسیده و در سال 2006 نیز اصلاح گردید مقرر نمود: هرگاه یکی از والدین طفل، تبعه جامعه اروپا یا منطقه اقتصادی اروپا یا شهروند سوئیس باشد و چنانچه طفل قبل از آوریل 2006 در قلمرو انگلستان متولد گردد وی می تواند تابعیت انگلستان را اخذ نماید.

همچنین هرگاه طفلی از پدر انگلیسی که در خارج از انگلستان زندگی نماید متولد گردد ولی تولد طفل ناشی از ازدواج نباشد طفل چنانچه کمتر از 18 سال سن داشته باشد می تواند تقاضای تابعیت انگلستان را بنماید.

همچنین طفلی که از والدین نامعلوم در خاک انگلستان متولد شده باشد تابعیت انگلستان را اخذ خواهد نمود.

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون