اقامت موقت در اسپانیا

اقامت موقت اسپانیا به شخص خارجی اجازه می دهد تا در کشور اسپانیا برای مدتی که بیش از 90 روز و کمتر از 5 سال اقامت نماید.

این اجازه برای افرادی است که قصد هیچگونه فعالیت انتفاعی و اقتصادی را نداشته و زمانی که درخواست برای ویزا به سفارتخانه اسپانیا در کشور محل اقامت شخص خارجی داده می شود، اعطا می گردد. ویزای داده شده اجازه اولیه اقامت را به ضمیمه خود خواهد داشت و از زمان ورود به کشور اسپانیا که در گذرنامه ثبت می شود محاسبه خواهد گردید. روشن ساختن این نکته مهم است، زمانی که ویزا اعطا می شود شخص خارجی باید شخصا ظرف مدت یکماه از زمان اطلاع آن ویزا را گرفته، در غیر این صورت چنین تلقی خواهد شد که وی ویزای اعطا شده را نخواسته و بایگانی خواهد شد.

شخص خارجی باید ظرف مدت مندرج در ویزا ، که بیش از 3 ماه نخواهد بود به کشور اسپانیا وارد شود. زمانی که وارد کشور اسپانیا می شود، باید شخصا و در مدت یکماه برای کسب کارت شناسایی افراد خارجی نیز ( Tarjeta de identidad de Extranjero ) در خواست کرده که برای مدت معتبر مندرج در اجازه اقامت موقت برای شخص خارجی صادر خواهد شد.

اجازه اولیه برای اقامت موقت اسپانیا یکسال اعتبار دارد و می توان آن را تمدید کرد ، به شرطی که برای تجدید مدت آن حداکثر تا 5 سال درخواست گردد.

به منظور کسب اجازه ویزا و اجازه اقامت موقت طولانی تر، شخص خارجی باید مدارک زیر را به درخواست خود الصاق نماید :

- گذرنامه معتبر : با حداقل اعتبار یکساله 

- در صورتی که متقاضی به سن قانونی رسیده، برگه عدم سوء پیشینه، صادره توسط کشور مبدا یا از کشورهایی که شخص خارجی در مدت 5 سال اخیر سکونت داشته است.

- گواهی پزشکی

- مدارکی دال بر تامین منابع مالی کافی برای تامین هزینه خود یا در صورتی که همراه با خانواده همگی به اسپانیا سفر می کنند، برای تامین هزینه زندگی کلیه افراد خانواده، در طول مدتی که آنها بدون شغل در اسپانیا اقامت خواهند داشت.

شرایط مهاجرت خود را به صورت رایگان ارزیابی کنید

پر کردن فرم ارزیابی و داشتن مشاوره تصویری با موکلین ما قبل و بعد از قرارداد به متقاضیان محترم موجب افزایش کیفیت خدمات و شفافیت پروسه کاری می شود. اطلاعات مربوط به شما طبق قانون ۱۹۹۸ محفوظ نگه داشتن اطلاعات انگلستان (UK Data Protection Act) در نزد ما محفوظ خواهد بود و با اراده شما در هر زمانی که شما بخواهید از بین برده خواهند شد.


ورود به فرم ارزیابی رهنمون     اطلاعات بیشتر درباره مشاوره ویدیویی و فرم ارزیابی رهنمون